Copyright 2018 - Custom text here
image002 image004 image006 image008


„RAZEM  DO PRZYSZŁOŚCI„

 
Od 1 marca 2017 r. uczniowie klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 1 w  Bratkowicach rozpoczęli realizację Projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Działania obejmują okres   do czerwca 2018 r. Jest to projekt partnerski, gdzie nasza szkoła współpracuje z trzema innymi szkołami gimnazjalnymi z województwa podkarpackiego, Zespołem Szkól w Przewrotnem – Gmina Głogów Małopolski, Zespołem Szkół w Połomi- Gmina Niebylec oraz Zespołem Szkół w Stępinie – Gmina Frysztak.

Głównym  celem projektu jest  wzrost kompetencji kluczowych u  uczniów i uczennic ze szkól biorących udział w projekcie  w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych. Ważnym  elementem działania będzie rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. Projekt obejmuje także doskonalenie nauczycieli w zakresie 

wykorzystania TIK w nauczaniu, stosowania metod eksperymentu na lekcjach zwłaszcza w zakresie nauk przyrodniczych  oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi . Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na realizację celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 w zakresie działania 9.2 RPO WP 2014-2020.

Działania obejmują  realizację zajęć rozwijających dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki , geografii jak również zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego, szkolenia nauczycieli oraz zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej i mobilnej pracowni komputerowej. Zajęcia rozwijające dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych w wymiarze 30 godzin zajęć  są zakończone w formie wyjazdu edukacyjnego uczniów na 3-dniowe zajęcia terenowe . Całość kosztów zajęć i wyjazdów pokrywana jest ze środków projektowych.

Taka forma poznawcza aktywizuje myślenie, kształci umiejętności poznawcze oraz kształtuje postawę  emocjonalnej więzi z przyrodą  a także uczy kontaktowania z nowo poznanymi ludźmi i zawierania nowych znajomości. Całość kosztów zajęć i wyjazdów pokrywana będzie ze środków projektowych.

Zakup doposażenia pracowni rozwijającej umiejętność TIK oraz pracowni nauk przyrodniczych obejmuję zakup specjalistycznego sprzętu oraz zakup laptopów , projektora i tablicy multimedialnej z możliwością wykorzystywania ich na lekcjach z różnych przedmiotów. Stworzona została także szkolna sieć internetowa dająca możliwość przekazu przewodowego oraz bezprzewodowego. Zakupy z  projektu obejmują także wyposażenie w programy multimedialne. To wielkiej wsparcie dla naszej szkoły a jednocześnie stworzenie nowych możliwości do rozwijania zainteresowań uczniów oraz uatrakcyjniania metod pracy na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Od września uczniowie realizują  zajęcia rozwijające zainteresowania 
z chemii i biologii oraz matematyki i języka angielskiego. Uczniowie mający trudności edukacyjne będą mogli skorzystać z pomocy nauczycieli na zajęciach wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego. Prowadzone będą zajęcia szachowe oraz  z przedsiębiorczości, co umożliwi uczniom szersze spojrzenie na i rozwijanie własnej kreatywności i  innowacyjności. Pomoże kształtować umiejętność pracy zespołowej i stworzy podstawy z doradztwa zawodowego.

Ważnymi elementami zajęć rozwijających będą wyjazdy edukacyjne wraz
 z uczniami i nauczycielami ze szkół partnerskich.

Bardzo ważnym elementem w realizacji tematyki projektu będą zajęcia 
z bezpieczeństwa w sieci, przewidziane do realizacji ze wszystkimi uczniami naszej szkoły zarówno w tym, jak również w następnym roku szkolnym. Zdajemy sobie wszyscy sprawę jak ważne jest kształtowanie świadomości mądrego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Wszyscy znamy również zagrożenia, z którymi młody człowiek może zetknąć się będąc bezimienną cząstką internetowej społeczności, stąd  istotne jest by każdy z naszych uczniów posiadał odpowiednią wiedzę na ten temat.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki stanowią kwotę ponad 145 tys. złotych. Wkład własny Gminy Świlcza wynosi 10 304 zł.

Udział  w  projekcie daje bardzo duże możliwości zarówno dla uczniów naszej szkoły jak również dla nauczycieli, którzy mogą doskonalić własny warsztat pracy, zwłaszcza, że zostanie on wzbogacony o nowy sprzęt i wyposażenie. Jednocześnie, to także możliwość doposażenia pracowni specjalistycznych w nowy sprzęt, który może być wykorzystywany na rozwijanie zainteresowań uczniów w formie eksperymentu a jest to forma dająca możliwość kształtowania logicznego myślenia i kreatywności, cech bardzo potrzebnych na dalszych etapach edukacyjnych , jak również w przyszłości na rynku pracy , które na pewno zapewnią  sukces naszym uczniom. 

 

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07
e-mail:
sp1bratkowice@x.wp.pl