Copyright 2018 - Custom text here

REGULAMIN STOŁÓWKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 w BRATKOWICACH 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Obiady wydawane są dla:
 1. uczniów wnoszących opłaty indywidualne
 2. dla dzieci, oraz których dożywianie dofinansowuje GOPS
 3. dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.
 1. Ustala się wysokość dziennej opłaty za korzystanie z posiłków :

- dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 4,00 zł za obiad dwudaniowy, (koszt tzw. „wsadu do kotła”)

dla nauczycieli zatrudnionych w szkole 7,90 zł za obiad dwudaniowy (koszt tzw. „wsadu do kotła” oraz kosztu przygotowania obiadu)

- dla pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkole 8,53 zł za obiad dwudaniowy (koszt tzw. „wsadu do kotła” oraz kosztu przygotowania obiadu)

 1. Nie ma możliwości wykupu oddzielnie I lub II dania.
 2. Opłaty, za korzystanie z posiłków wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 15 -go dnia danego   miesiąca, w którym następuje żywienie.
 3. W przypadku planowanej nieobecności w szkole lub rezygnacji należy zgłosić ten fakt 1 dzień roboczy wcześniej (osobiście lub telefonicznie)u intendentki tel. 17 855 10 07 wew.26 najpóźniej do godziny 12.00. Wyjątek stanowi poniedziałek i dni poświąteczne lub wolne ustalone przez placówkę zgłoszenie do godziny 8.00.
 4. W przypadku nieobecności w szkole ucznia lub pracownika uprawnionego do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej, dzienna opłata podlega zwrotowi poczynając od drugiego dnia tej nieobecności. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu, z wyłączeniem miesięcy grudzień i czerwiec. Nie ma odpisów po zapłaceniu za dany miesiąc, ponieważ wszystkie zebrane pieniądze zostają wydane na zakup towarów.
 5. Istnieje możliwość wykupu obiadu przez nauczycieli lub pracowników szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu u intendentki osobiście lub telefonicznie na nr 17 855 10 07 wew.26.
 1. Posiłki wydawane są: 1105-1330

1105-1120 klasy I-III SP

1205-1220 klasy IV-VI SP

1305-1320 klasy GIMNAZJUM

 1. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek, nauczyciele dyżurujący oraz opiekunowie klas młodszych.
 2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 3. Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 4. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 5. Obiady spożywane są na miejscu.
 6. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 7. W stołówce wywieszony jest jadłospis dekadowy sporządzony przez intendenta i szefa kuchni, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły.
 8. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek .
 9. Ze względów higienicznych zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków w tym również rodzicom dzieci. 
 10. W sytuacji wzrostów kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany ceny odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym       wyprzedzeniem.
 11. Rezygnacja z korzystania z obiadów zgłaszana jest do intendenta, fakt ten należy zgłosić do 25-go dnia miesiąca poprzedzający miesiąc, w którym ma nastąpić rezygnacja.
 12. Niewykorzystane środki pieniężne z całego roku szkolnego powstałe z nadwyżek między wpłatami a wydatkami wykorzystane zostają w formie paczki – prezentu. Upoważnieni do nich są uczniowie korzystający z obiadów co najmniej przez 8 miesięcy w roku szkolny.

Zatwierdzono dnia, 2017-09-01


Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
36-055 Bratkowice 398
tel./fax 17 855 10 07
e-mail:
sp1bratkowice@x.wp.pl