Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy szkolnej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bratkowice, 28.08.2020 r.

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w świetlicy szkolnej w okresie pandemii COVID-19,
zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN


Aktualne „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 
od 1 września 2020 r.” stanowią, że zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej obowiązują procedury bezpieczeństwa.

1. Do świetlicy nie będą wpuszczani: uczniowie i dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.

2. W świetlicy dzieci ani nauczyciele nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach) jeśli jest zachowany dystans 1,5 m.

3. Przed wejściem do świetlicy znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem.

4. W salach świetlicowych, w których spędzają czas uczniowie usunięte są zabawki i przedmioty, których nie da się skutecznie zdezynfekować.

5. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

6. Uczniowie uczestniczący w zajęciach posiadają własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku, w tornistrze lub na półce.

7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

8. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

9. Stosowane będą zasady profilaktyki zdrowotnej: 

a) regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

b) kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia.

 

 

© Copyright Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach