Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zwana dalej Szkołą.
 2. Siedzibą Szkoły jest budynek nr 398 położony w Bratkowicach na działce nr 4775, 4776, 4777.
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym, kształcącą w cyklu ośmioletnim podstawowym, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin.
 4. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Świlcza.
 5. Obsługą finansową zajmuje się Centrum Usług Wspólnych w Świlczy.
 6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
 7. Szkoła działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
 8. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niniejszego statutu.
 9. Szkoła jest placówką budżetową.
 10. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§2

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
  • Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  • Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach ,
  • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły,
  • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
  • organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Świlcza.

§3

 1. Szkoła posiada:
  • pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,
  • stempel prostokątny z adresem Szkoły.
 2. Świadectwa promocyjne oraz ukończenia Szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki i dokumenty wydawane są w Szkole na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.
 3. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią z ocen 4,75 (lub wyższą) oraz, co najmniej, bardzo dobre zachowanie.
 4. Szkoła może prowadzić, w czasie wolnym od nauki, placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Szkoła może prowadzić kursy oraz szkolenia dla uczniów i osób dorosłych, jako pozaszkolną formę nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.