Transparent Wewnątrzszkolny Zasady Oceniania

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w kształceniu zdalnym obowiązują w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania mają charakter przejściowy i ich celem jest sprawdzanie wiedzy i postępów edukacyjnych uczniów podczas pracy zdalnej.
 

 1. Podczas pracy zdalnej ocenie podlegają:
  • Zadania domowe
  • Odpowiedź ustna (połączenie bezpośrednie online z nauczycielem)
  • Prace pisemne (kartkówki, sprawdziany, testy)
  • Aktywność ucznia
  • Karty pracy
  • Prezentacje
  • Prace plastyczne
 2. Nauczyciele udostępniają materiały do pracy zdalnej poprzez Teams.
 3. Planowane kartkówki, sprawdziany, prace klasowe wpisywane są w zakładce sprawdziany w dzienniku internetowym.
 4. Terminy uwzględniają możliwości przygotowania się ucznia i dają czas na wykonanie przesłanych zadań.
 5. Ilość sprawdzianów i testów całogodzinnych jest zgodna ze statutem szkoły.
 6. W przypadku problemów z Internetem w trakcie pisania prac przewiduje się możliwość napisania ponownie kartkówki, sprawdzianu po uzgodnieniu  z nauczycielem.
 7. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 8. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Przedmiotowych Zasadach Oceniania zmianie ulegają tyko wagi ocen:Sprawdziany, testy – waga 3
  • Odpowiedź ustna (połączenie bezpośrednie online z nauczycielem)- waga 1
  • Kartkówki – waga 1
  • Praca pisemna (wypracowanie) – waga 1
  • Aktywność ucznia – waga 1
  • Karty pracy – waga 1
  • Prezentacje – waga 1
 9. Uczeń jest zobowiązany do zapoznania się z przesłanymi materiałami oraz wykonywania samodzielnie przesłanych testów, prac plastycznych oraz zadań sprawdzających wiedzę.
 10. Oceniając zachowanie ucznia nauczyciel bierze pod uwagę: obecność na lekcjach online, samodzielną systematyczną pracę, aktywny udział w lekcjach, terminowe przesyłanie zadanych prac, bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych.
 11. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.
 12. Klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę z zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel, kierując się postępami ucznia w ciągu całego semestru (roku), jego zaangażowaniem i możliwościami. W czasie zawieszenia zajęć szkolnych w ocenianiu uczniów należy uwzględnić ich aktywność w czasie prowadzenia lekcji zdalnych.
 13. Jeśli w czasie zawieszenia zajęć w szkole uczeń nie uczestniczył w procesie zdalnego nauczania, powinien uzupełnić wiedzę z zakresu realizacji podstawy programowej po wznowieniu zajęć i ustaleniu szczegółowych warunków z nauczycielami przedmiotów.